YANG Family (SW-XRF)

این دستگاه با قابلیت فراتر از حد تشخیص XRF سنتی، حد تشخیص عناصر فوق کمیاب در لایه مایع، جامد و نازک، حد تشخیص کمتر از PPB را برای شما ممکن می سازد.