ScopeX Family (Benchtop)

از این دستگاه می توان برای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی جامد، پودر، مایع، فیلتر، نمونه فیلم و محدوده عنصر Na-U استفاده نمود.