Sample Holders

slide-2feca5b

نگهدارنده نمونه

نگهدارنده‌های نمونه برای استفاده از پولیش‌های متفاوت طراحی شده‌اند تا فرآیند پولیش و بهینه‌سازی فرآیند را تسهیل کنند. بسته به شکل ها، اندازه ها و ظرفیت های مورد نیاز شما، گزینه های زیادی با اندازه ها ، اشکال و نمونه های مختلف موجود است.