PeDX Family (Portable)


از این دستگاه می توان به عنوان آزمایشگاه سیار برای آنالیز عناصر بسیار حساس و غیر مخرب، ، نمونه های نامنظم و حتی نمونه های کوچک استفاده کرد.