Final Polishing Suspension

slide-2feca5b

سوسپانسیون پولیش نهایی

سوسپانسیون های پرداخت نهایی برای حذف لایه نهایی تغییر شکل سطح و آماده سازی نمونه برای تجزیه و تحلیل طراحی شده اند. این سوسپانسیون اعوجاج هایی که ممکن است با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نباشند، اما برای برخی از تکنیک های آنالیز نمونه باید حذف شوند را حذف می کند