گیره های ساینده برای برش Abrasive Vises for Sectioning

گیره های ساینده برای برش

گیره‌‌های ساینده یک جزء حیاتی برای برش‌ بندی کارآمد است. با انتخاب گیره قابل اعتماد و همه کاره از ایمن بودن نمونه و کارکرد مناسب برای برش اطمینان حاصل نمایید