هات پلیت با همزن مغناطیسی جدید 4خانه HM404

slide-2feca5b